VINA – venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen har med forundring fulgt de siste dagers debatt vedrørende boikott av Israel i Adresseavisa.

En ensidig boikott av den ene siden i en konflikt kan ikke anses å være en adekvat løsning for å presse frem en løsning på en konflikt som har vart i godt over et århundre fra etablering av zionismen og palestinsk nasjonalisme, via Balfour-erklæring til den arabiske revolten og etablering av Israel i 1948 og fortsatt okkupasjon for palestineres del (først av Jordan/Egypt og senere Israel) til Osloavtalen som inneholdt en gjensidig anerkjennelse av hverandre som parter.

Norge som besørger for at Osloavtalen ble en realitet, gjennom sine forbindelser til begge parter, kan ikke kimses av. Det er et unikt dokument, og selv om det har vist seg vanskelig å gjennomføre deler av denne avtalen – i alle fall foreløpig – kan ikke dens viktighet boikottes bort. Nettopp på bakgrunn av denne avtalen og Norges fortsatt rolle med kontakt med begge parter kan ikke ensidig boikott av den ene siden være veien for å sikre hverken menneskerettigheter eller trygge grenser for begge parter. Dette vil bryte med Norges lange tradisjon med påvirkning gjennom dialog med begge parter. Boikott vil sette Norge og norske organisasjoner helt på sidelinjen internasjonalt.

Dette vil også erodere bort Norges mulighet til å bidra til å etablere Palestina med trygge grenser til sine naboer. Boikott vil derfor virke mot sin hensikt og tvert i mot både vanskeliggjøre arbeidet med å trygge palestinske menneskerettigheter og etablering av palestinsk stat.

Boikott er en metode for å frem regimeendringer, men selv om VINA ser en del åpenbare problematiske sider ved den politikken som føres i Israel, mener VINA at dialog er det mest hensiktsmessige. Ved å delta på og arrangere delegasjoner til Israel og Palestina bidrar Norge å videreutvikle og bekrefte viktigheten av dialog for påvirke, slik Norge gjorde det før Osloavtalen og bør fortsette med i framtiden. Det er revolusjonært og upopulært, men det er sånn vi i arbeiderbevegelsen er. Det eneste boikott vil boikotte er til syvende og sist Palestina.

VINA – Venner av Israel i den Norske Arbeiderbeiderbevegelsen.
V/leder
Marius Gaarder
VINA Juli 2016